منابع آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

صفحه اصلی

بسیاری از دانشجویان رشته تکنولوژی آموزشی به ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد می اندیشند. این عزیزان تمایل دارند که منابع رشته به آنها معرفی شود. به نظر من فرصت خوبی است که به مهمترین منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی نگاهی گذرا داشته باشیم.

     روان شناسی تربیتی

کتاب روان شناسی پرورشی دکتر علی اکبر سیف

روشها و فنون تدریس

کتاب روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی

کتاب الگوهای تدریس 2000 یا الگوهای جدید تدریس دکتر محمدرضا بهرنگی

 تکنولوژی آموزشی

کتاب مبانی نظری تکنولوژی آموزشی دکتر هاشم فردانش

کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر محمد احدیان

کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی دکتر خدیجه علی آبادی

کتاب مقدمات تکنولوژی آموزشی حمصی و شهین دخت عالی

 برنامه ریزی آموزشی و درسی

کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی دکتر علی تقی پور ظهیر

کتاب فرایند برنامه ریزی آموزشی ترجمه دکتر فریده مشایخ

کتاب برنامه ریزی درسی مدارس ترجمه دکتر فریده مشایخ

کتاب مبانی برنامه ریزی آموزشی دکتر یحیی فیوضات

 سنجش و اندازه گیری

کتاب سنجش ، اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دکتر علی اکبر سیف

کتاب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دکتر علی اکبر سیف

 زبان عمومی و تخصصی

برای این درس منبع خاصی وجود ندارد. چنانچه روی زبان عمومی تکیه شود و در کنار آن از متون تخصصی استفاده شود روش مناسبی است. در ضمن پاورقی منابع امتحانی دارای واژه هایی است که یادگیری آنها شما را در این آزمون یاری می کند.